Prosumenci 2021 skorzystają z opustów o 15 lat dłużej – nowelizacja ustawy o OZE

Od stycznia 2022 roku ma wejść w życie opracowywany przez rząd projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o OZE na mocy której prosumenci którzy zainstalują panele fotowoltaiczne po 31 grudnia 2021 nie będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

Mniejsze oszczędności

 

W obecnej chwili prosumenci rozliczają się z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie różnicy pomiędzy nadwyżką wyprodukowanej energii przekazanej do sieci, a ilością pobranego z niej prądu, natomiast od stycznia 2022 roku system ten zmieni się na rzecz sprzedaży energii otrzymując wynagrodzenie w ramach tzw. depozytu prosumenckiego. Koncepcję depozytu wyjaśnił w piątek w Sejmie dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu Marcin Ścigan. “Prosument będzie mieć konto prosumenckie, które co miesiąc będzie zasilane depozytem prosumenckim. Depozytem będzie wartość energii, którą prosument wprowadził do sieci. Wartość energii będzie wyznaczana docelowo po cenach godzinowych. Tutaj nie będzie obciążenia VAT-em. To nie jest sprzedaż. To jest po prostu ewidencja na koncie pewnych środków, które są iloczynem ilości energii wprowadzonej do sieci i jej wartości” – poinformował Marcin Ścigan. Z depozytu prosument ma pokrywać swoje zobowiązania, jeśli chodzi o zużytą energię elektryczną w postaci ceny brutto. Od wartości energii z sieci zostaną pobrane wszystkie opłaty jak w przypadku odbiorców niebędących prosumentami. Rozliczenia depozytu między prosumentami i spółkami obrotu mają odbywać się w cyklach rocznych.

 

Zmiany te mają objąć prosumentów, którzy rozpoczną działalność już od 1 stycznia 2022 roku. Jednak prosumenci, którzy zaczną produkować energię wcześniej, nadal będą mieli prawo do korzystania z dotychczasowego systemu opustów.

 

Opłaca się zdążyć przed styczniem 2022 roku

 

Dlatego naprawdę nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instalację fotowoltaiczną. Należy pamiętać, że jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku, prosument zyska pewność, że przez najbliższe piętnaście lat jego inwestycja będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach. Wynika to faktu, że zgodnie z założeniami wskazanej powyżej nowelizacji już istniejąca fotowoltaika, jak i ta, która zostanie zrealizowana do końca roku, będzie rozliczana na obecnie obowiązujących zasadach – te zaś mają być stosowane jeszcze przez piętnaście lat. Mówiąc inaczej – ci którzy wyrobią się z pracami do końca 2021 roku, będą nadal korzystać z bardzo prostego sposobu rozliczania za prąd.

 

Nowy system ma z jednej strony skłonić prosumentów do zwiększenia poziomu autokonsumpcji wytwarzanej energii m.in. dzięki instalacji magazynu energii, którego zakup ma być wspierany w kolejnej edycji programu Mój Prąd. Nowe zasady mają też umożliwić prosumentom rozszerzenie działalności na rynku energetycznym.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny