„Moje Ciepło” – 29.04.2022 ruszył program dopłat do pomp ciepła w nowych domach

Nabór wniosków w ramach nowego programu “Moje Ciepło” ruszył 29. kwietnia 2022. Jest to kolejna inicjatywa na rzecz walki ze smogiem. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła? Jaka jest wysokość dofinansowania? Dla kogo najwyższa?

Najważniejsze informacje o programie:

 • nabór trwa od 29.04.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków
 • budżet to 600 mln zł
 • maksymalne dofinansowanie na inwestycję wynosi 21.000 zł
 • nabór prowadzony jest tylko w formie elektronicznej
 • program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym, którzy zainwestowali w pompę ciepła – powietrzną lub gruntową, która jest na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i c.w.u. (z programu wykluczone są pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u.)
 • data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021

Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo program Moje Ciepło?

Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym, którzy zainwestowali w pompę ciepła – powietrzną lub gruntową, która jest na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i c.w.u. (z programu wykluczone są pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u.)

Forma i wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę KDR (Karty Dużej Rodziny).

Forma dofinansowania

Rodzaje przedsięwzięć

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny