Zmiany w programie “Mój Prąd 4.0” – przedłużony nabór do 31.03.2023 oraz wyższe dofinansowanie.

Zmiana warunków programu, która nastąpiła 15 grudnia 2022, pozwoli przyszłym prosumentom uzyskać wyższe dofinansowanie.

Ile  wyniesie dofinansowanie z programu „Mój Prąd 4.0” przed i po 15 grudnia 2022?

 

Tylko sama instalacja fotowoltaiczna – do 4 tys. zł (od 15 grudnia 2022 – do 6 tys. zł)

Instalacja fotowoltaiczna + dodatkowe elementy – do 5 tys. zł (od 15 grudnia 2022 – do 7 tys. zł)

Magazyn ciepła – do 5 tys. zł (nie zmienia się)

Magazyn energii elektrycznej – do 7,5 tys. zł (od 15 grudnia 2022 – do 16 tys. zł)

Dofinansowane HEMS/EMS (sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki) – do 3 tys. zł (nie zmienia się)

Maksymalna suma dotacji do 20,5 tys. zł (+ dodatkowe elementy)  (od 15 grudnia 2022 – do 31 tys. zł)

Jak tłumaczy MKiŚ i NFOŚiGW w związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4.0” o 2 tys. zł – czyli do 6 tys. zł (bez dodatkowych elementów) lub  do 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł.

Natomiast dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie, czyli pozostaje na tych samych zasadach.

Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Dotacje z programu „Mój Prąd 4.0” tylko w systemie net-billing

 

„Mój Prąd 4.0” przeznaczony jest dla osób fizycznych rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing, oraz dla Prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, potwierdzonego przez OSD.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny